Thursday, March 17, 2016

Kidney Stone Remedy

கோவையில் மூன்றாம் ஆண்டு படித்துக்கொண்டிருக்கும் பொழுது இரவு 2 மணிக்கு தீராத வயிற்று வலி. கிட்னியில் கல் என்று தெரியும் இருந்தாலும் இரவு என்ன செய்வது என்று நான் தங்கியிருந்த வீட்டின் மாடிப்படியில் உட்கார்ந்திருந்தேன். பக்கத்து வீட்டுப்பாட்டி சலம் கழிக்க வந்தார். ஏன் இங்க உட்கார்ந்திருக்க என்று விவரம் கேட்டார். என் வேதனையைக் குறிப்பிட்டேன். உடனே பொங்கலுக்குக் காப்பு கட்டியிருந்த கொத்தில் பூளைப்பூவை மட்டும் உருகி சுடுநீரில் காய்ச்சி வடித்துக் கொடுத்தார். "இந்தா இதக்குடி . அரை மணி நேரத்துல சரியாகிடும்" என்று கொடுத்தார். கால் மணி நேரத்திலேயே வலி குறைந்தது. காலையில் ஸ்கேன் செய்து பார்த்தேன் 8mm கல் இருந்தது. மருத்துவர் ஆபரேசன் பன்ன வேண்டுமென்று தற்போதைக்கு மாத்திரை சாப்பிடுமாறு கூறினார். நான் மாத்திரை வாங்கவே இல்லை. பூளைப்பூ வைத்தியத்தைத் தொடர்ந்தால் என்ன என்று மனதிற்குத் தோன்றியது. தினமும் குடிக்குமளவு தண்ணீரை எடுத்து அதில் கைப்பிடிப் பூளைப்பூவைப் போட்டு காய்ச்சிப் 6 அல்லது 7 நாள் குடித்திருப்பேன். வலி சுத்தமாகக் காணாமல் போயிருந்தது. மறுபடியும் ஸ்கேன் செய்து பார்த்தேன் 3mm மட்டும் இருந்தது. மறுபடியும் 5 நாட்கள் தொடர்ந்தேன். சிறுநீரகக் கல் இல்லாமல் போனது. பாட்டியின் வழி காட்டுதலால் ஆபரேசனில் இருந்து தப்பித்தேன். அதிலிருந்து வாரம் ஒருமுறை பூளைப்பூவில் கருப்பட்டி போட்டு டீ போல வைத்துக் குடித்துக் கொள்வேன்.
பிறகு தான் தோன்றியது. காப்புக் கட்டுவதென்பது தற்காப்பிற்காகத்தான் என்று.

Photography Tips

Source Link

Sunday, March 6, 2016

Finding Time for Innovation by Sima

https://www.linkedin.com/pulse/sincerely-sima-finding-time-innovation-sima-shimansky?trk=pulse-det-nav_art
Sincerely Sima: Finding Time for Innovation
Don’t have time for innovation? This third entry in the “Sincerely Sima”Innovation Q&A series provides some tips for fitting innovation into your schedule, whether you’re an employee participating in an innovation program, a manager who’s leading one or a senior leader who’s tracking and expecting results.
Dear Sima, we want to be a more innovative company but find that the biggest roadblock to that is time. Innovation is not our full time job, but sometimes it feels like to keep people engaged in innovation, we need to commit a good deal of our time. Do you have any tips for finding time to make innovation successful?
This is a question I hear a lot, from organizations large and small, and across a variety of industries. Innovation takes time, and building an innovative culture doesn’t happen overnight. Achieving your innovation goals demands habitual practice. On the other hand, time is a precious commodity, and it can be difficult to find time to innovate.
The good news is, short bursts of activity can help make anything (even innovation!) a habit as long as they are practiced consistently. For instance, if your goal is to make exercise a part of your life, dedicating just 5 minutes a day for a few weeks can get you in the habit of exercising and help you achieve your fitness goals. Similarly, dedicating regular intervals to innovation can get yourteam into the habit of innovating, and over time, make your company culture more innovative.
Consistency is the hardest part when forming your new innovation habit, and the key to achieving consistency is setting aside time and not waiting until you “find the time”, because, let’s face it - we’re all too busy and spare time is hard to come by. Scheduling time for short intervals of innovation, actually putting it on the calendar, helps you commit to and achieve consistency and will ultimately get you closer to your innovation goals.
So how can you optimize your time spent on innovation and get the most out of the 15, 10 or even 5 minutes you’re able to schedule each day or week?
If you’re a Senior Leader or Stakeholder in an innovation program...
15 Minutes of Teamwork: Your Moderators and team leads are key to making your innovation goals possible. Their attentiveness to your employees, and the feedback they provide drives continuous engagement in your innovation program. So, if you can carve out 15 minutes each week to devote to this team, you can give them the support they need to make it successful. Regularly scheduled 15-minute check-ins are a great opportunity to quickly review evaluation criteria or impending deadlines, or make decisions about the most promising ideas.
10 Minutes of Motivation: Your participation in innovation sets an example for your employees and signals to them that you are listening. Spend 10 minutes contributing an idea or drawing up an email thanking people for their ideas and participation. Seeing executives contribute to innovation is a strong motivator for participants, and will yield a high rate of return on your investment of time.
5 Minutes of Research: In a recent interview, Al Guido, President of the San Francisco 49ers who was instrumental in the planning and construction of the innovative new Levi’s Stadium, shared his insights around creating a culture of innovation:
"I ask people to take five minutes out of any given day, close their inbox, step away from their computer, take a walk around the stadium, read the newspaper, and think about what is going on in the world...one article from the tech industry can generate ten ideas that can be applied to the sports world."
Five minutes spent on research and strategic thinking about innovation, even unrelated to your field, can open your mind to new ideas and opportunities.
If you’re a Campaign lead or Moderator...
15 Minutes of Campaign Planning: Campaigns set the context for participation in solving your most pressing business challenges. We’ve found that the more well-defined your Campaign context, the higher quality ideas you’ll receive from your team. Spend 15 minutes scoping out your next Campaign: dig deep into why this is an important challenge and what criteria you’ll use to make decisions. A well-thought-out Campaign will pay off not only in the ideation phase with quantity and quality of ideas, but also in the evaluation phase, when you have a clearer path towards making decisions.
10 Minutes of Decision Making: Decisions drive successful innovation. Without them, ideas won’t see the light of day and ingenuity is wasted. Decisions and feedback are also the most important thing you can contribute to keeping participants engaged in innovation. Decisions let your team know you’re paying attention and guide participants towards better ideas. Dedicate just ten minutes to decisions and you just might be responsible for the next big project!
5 Minutes Requesting Feedback: A great manager knows the strengths of each team member, and calls upon the combined strength of the team to produce great results. By requesting feedback from others, you can not only save time evaluating ideas (making progress in just five minutes!), but you can utilize the expertise of your team members to make more well-informed decisions.
If you’re an Innovator or Participant in an innovation program...
15 Minutes on Your Next Big Idea: You may have been on a call with a customer, driving home from work, or even in the shower when your next big idea hit you. Take 15 minutes to expand upon that initial flash of insight. How will it work? What steps or teams are necessary to make it happen? The more information you can provide about your idea (pictures and video are great too!), the easier it will be for others to visualize it, and ultimately decide whether it can be implemented.
10 Minutes Supporting Your Team: The biggest perk of social innovation is the ability to collaborate with your team, providing support by voting on their ideas, or providing the feedback that can help make ideas even better. Spend ten minutes encouraging your colleagues and you’ll not only contribute to a more innovative culture, you may even make a new friend at work!
5 Minutes Spreading the Word: Spot an idea or challenge that your colleague would be really interested in? Share it with them! Bringing new participants into the conversation is a quick and easy way to get involved in innovation and help spread the word about all of the great ideas your team has come up with.
No matter how much time you’re spending on innovation, I hope that this Q&A series has helped you get a bit closer to your innovation goals. This is the last in my 3-part Sincerely Sima series, but you can always reach out to me and the Kindling Support Team for guidance at support@kindlingapp.com. We love hearing from you!
This was originally published on the Kindling Blog.